ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 (ประเทศไทย) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
สำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) เป็นรางวัลที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเทเสียสละตน จนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ และมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการศึกษา จาก 11 ประเทศในอาเซียนและติมอร์-เลสเต โดยมีพิธีพระราชทานรางวัลแล้ว 4 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 วันที่ 11 ตุลาคม 2560 และวันที่ 14 ตุลาคม 2562 และ วันที่ 29 ตุลาคม 2564
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 กำหนดให้มีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด คุณสมบัติทั่วไป ประกอบด้วย
1. มีสัญชาติไทย และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.1. เป็นหรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2.เป็นหรือเคยเป็นครูนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานสอนอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี นับถึงวันที่ออกประกาศนี้
4. ปฏิบัติงานสอนอยู่จนถึงวันประกาศผลการพิจารณาตัดสิน ในกรณีที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีชั่วโมงสอนในรายวิชาอย่างต่อเนื่อง
5. ไม่เป็นครูสอนพิเศษเป็นอาชีพหลัก
คุณสมบัติเฉพาะ ประกอบด้วย
1. เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และ 2. เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา
โดยมีประเภทรางวัล ประกอบด้วย
1.รางวัลคุณากร จำนวน 2 รางวัล
2.รางวัลครูยิ่งคุณ จำนวน 17 รางวัล
3.รางวัลครูขวัญศิษย์
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/