ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ภายใต้โครงการทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 แก่นักเรียนที่ประสบปัญหาค่าใช้จ่ายในการศึกษา จำนวน 100 ทุน

เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ภายใต้โครงการทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 แก่นักเรียนที่ประสบปัญหาค่าใช้จ่ายในการศึกษา จำนวน 100 ทุน

วันนี้ (11 ส.ค.65) ที่หอประชุมจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ประธานพิธีมอบทุนการศึกษา ภายใต้โครงการทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ให้แก่นักเรียนที่ประสบปัญหาค่าใช้จ่ายในการศึกษา จำนวน 100 ทุน โดยมี นางพวงศรี นุ่นชูคันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ผู้บริหารโรงเรียน นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วม

การดำเนินโครงการครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานตามพันธกิจของสภากาชาดไทย ด้านที่ 4 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจน ตามมติของคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาส 90 พรรษา เพื่อมอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทั้งในระดับประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา และสร้างขวัญกำลังใจและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนและสังคมได้อย่างปกติสุข พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน รวมทั้งบทบาทภารกิจของสภากาชาดไทย/เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

สำหรับหลักเกณฑ์และการบูรณาการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา แจ้งประสานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา มอบหมายคณะทำงานพิจารณาคัดสรรเด็กนักเรียนที่ประสบปัญหาค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ 1.นักเรียน ที่มีฐานะยากจน 2.เป็นเด็กดี มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตอาสา และ 3.นักเรียนที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาต้องได้รับการเสนอชื่อจากสถานศึกษา และได้รับการรับรองจากอำเภอ โดยใช้งบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี พ.ศ.2565 สนับสนุนเป็นทุนการศึกษาในทุกระดับ จำนวน 100 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท มีกลุ่มเป้าหมาย มอบทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 100 ทุน ดังนี้ ทุนการศึกษา ระดับประถมศึกษา จำนวน 37 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 24 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 14 ทุน ระดับประกาศนียบัตรชั้นต้นและชั้นสูง จำนวน 15 ทุน และระดับปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน

 

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220811115220848

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More