ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

มข.จับมือ วช. มอบชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับแบบรู้ผลเร็ว 40,000 ชุด ให้กรมควบคุมโรค หวังส่งเสริมสุขภาพประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศล พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา

มข.จับมือ วช. มอบชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับแบบรู้ผลเร็ว 40,000 ชุด ให้กรมควบคุมโรค หวังส่งเสริมสุขภาพประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศล พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา

 

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดพิธีมอบชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูปชนิดเร็ว (OV-Rapid diagnosis test; OV-RDT) ให้แก่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ใน “โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนสุขภาพดี ถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา”  โดยมี รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี คุณวราภรณ์ สุชัยชิต หัวหน้าภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ   ศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร หัวหน้านักวิจัยผู้คิดค้นนวัตกรรม และ รศ.ดร.วัชรินทร์  ลอยลม เลขานุการและกรรมการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี  ผู้รับมอบชุดตรวจฯ ประกอบด้วย นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี และ นพ.หัสชา  เนือยทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  ณ ห้องสิริคุณากร 4 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา 

รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์  กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการให้ทุนอุดหนุนการดำเนินงานวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูป ชนิดเร็ว OV-RDT  โดยจะได้มอบชุดตรวจคัดกรองดังกล่าวให้แก่กรมควบคุมโรค จำนวน 40,000 ชุด  นำไปใช้สำหรับประชาชนในเขตป้องกันควบคุมโรคที่ 1, 2, 6, 7, 8, 9 และเขต 10 ประกอบด้วย เชียงใหม่ พิษณุโลก ชลบุรี ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา และ อุบลราชธานี  เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขโดยง่าย สะดวก รวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้การป้องกันควบคุมโรคในชุมชนมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมายุครบ 70 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา   ทั้งนี้  คณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี  ได้ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูป ชนิดเร็ว OV-RDT สำหรับตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชน อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ประเทศชาติต่อไป”

ด้าน  นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร กล่าวขอบคุณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  และคณะนักวิจัยผู้คิดค้นนวัตกรรมจากสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ว่า  “ชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูปชนิดเร็ว OV-RDT ที่ได้รับในครั้งนี้  ถือเป็นเครื่องมือสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์  “กำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2559-2568”  ได้เป็นอย่างดีและเห็นผลเป็นรูปธรรม การตรวจปัสสาวะนี้จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้สามารถค้นหาผู้ติดเชื้อที่แท้จริง  ให้ได้รับยารักษาเพื่อการกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับได้ทันท่วงที   ทั้งยังให้ผลการตรวจเชิงปริมาณที่สัมพันธ์กับความหนาแน่นของพยาธิ ทำให้สามารถนำมาใช้ในการตรวจประเมินหลังการให้ยารักษา รวมไปถึงการหาอัตราการติดเชื้อซ้ำหรือการติดเชื้อใหม่ได้ด้วย  โดยกรมควบคุมโรค สามารถเก็บตัวอย่างจากประชากรเป้าหมายจำนวนมากได้ง่ายและรวดเร็ว  ซึ่งจะทำให้มีความเป็นไปได้ในการตรวจเพื่อครอบคลุมกลุ่มประชากรที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับทั่วประเทศ ที่มีอยู่กว่า 6-10 ล้านคน  ชุดตรวจคัดกรองนอกจากจะเป็นเครื่องมือในการควบคุมเพื่อกำจัดพยาธิเชิงพื้นที่สนับสนุนแนวนโยบายการกำจัดพยาธิใบไม้ตับเพื่อลดมะเร็งท่อน้ำดีของประเทศไทย แล้ว  ยังนำไปสู่ความสำเร็จในการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ ส่งผลลดความเสี่ยงอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งท่อน้ำดีต่อไป”

สำหรับชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูปชนิดเร็ว (OV-RDT)  เป็นนวัตกรรมที่สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คิดค้นและพัฒนาการนวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีใหม่  โดยใช้ตัวตรวจจับจำเพาะหรือโมโนโคลนอลแอนติบอดี (monoclonal antibody) ที่มีความจำเพาะต่อพยาธิใบไม้ตับ  และเป็นสารตรวจจับสิ่งคัดหลั่ง หรือแอนติเจนของพยาธิใบไม้ตับในปัสสาวะ  เป็นการพัฒนาต่อยอดจากการตรวจวิธี ELISA ให้มีรูปแบบที่ง่ายขึ้น ใช้เวลาสั้นลง และใช้ได้ในภาคสนาม โดยการตรวจใช้เวลาเพียง 10 นาที  ทั้งนี้  ได้ดำเนินการขออนุญาตขึ้นทะเบียน อย.แล้ว  แต่ยังอยู่ในขั้นตอนการผลิตเชิงพาณิชย์ ในอนาคตอันใกล้ ประชาชนจะสามารถซื้อชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูปชนิดเร็ว OV-RDT เพื่อให้ตรวจคัดกรองได้เอง

ข้อมูล กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More