ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมจัดงาน ม.อ. วิชาการ 2565 โชว์นวัตกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมจัดงาน ม.อ. วิชาการ 2565 โชว์นวัตกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กล่าวถึงการจัดงาน ม.อ. วิชาการ ซึ่งนับเป็นงานประจำปีอีกงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า งานดังกล่าวเป็นการรวบรวมและแสดงกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในการใช้ความรู้ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาภาคใต้ โดยจัดทั้ง 5 วิทยาเขต โดยที่วิทยาเขตหาดใหญ่จะจัดในเดือนสิงหาคมของทุกปี ซึ่งงานเด่นที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา งานเกษตรภาคใต้ และ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อย่างไรก็ตามในปี 2563-2564 เป็นช่วงเวลาที่มีการเฝ้าระวังจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้งานที่เป็นที่สนใจของครู ผู้ปกครองและเยาวชนที่ประสงค์จะศึกษาต่อ และประชาชนทั่วไปที่สนใจสินค้าและผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะด้านการเกษตร ต้องงดการจัดชั่วคราว ส่วนงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้จัดเป็นนิทรรศการออนไลน์

ส่วนของงานวิชาการในภาพรวมของวิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา มีการแสดงผลงานของคณะ/หน่วยงาน ที่ได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นการจัดออนไลน์ที่ยังคงสาระทางวิชาการ ภารกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกด้าน โดยมีความหลากหลายในการนำเสนอ ทั้งการพูดคุยกับผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงวิชาการ และสื่อมวลชนในรูปแบบของรายการสด สามารถตอบข้อซักถามที่สนใจได้

สำหรับงาน ม.อ. วิชาการ ปี 2565 เกือบทุกกิจกรรมได้กลับมาจัดในรูปแบบของการจัดในพื้นที่มหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากการผ่อนคลายของสถานการณ์การระบาดของโควิด และสนองความต้องการของนักเรียน ครู และประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ที่ต้องการเข้ามาเห็นความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าด้านวิชาการ และรับรู้นวัตกรรรมใหม่ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสค้นหาตัวเองและมุ่งมั่นวางแผนสำหรับการศึกษาอนาคต เช่น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่าง 17-19 สิงหาคม งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 28 “เกษตรยุคโควิด พลิกวิกฤติสู่ความยั่งยืน” ระหว่าง 12-21 สิงหาคม รวมทั้งกิจกรรม ม.อ. วิชาการ ในรูปแบบ online และ on-site ของคณะ / ส่วนงานต่างๆ อาทิ งาน ม.อ. วิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายของคณะนิติศาสตร์ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ของคณะวิทยาการจัดการ เป็นต้น

นอกจากนั้น ยังมีการเปิดพื้นที่นอกมหาวิทยาลัย คือ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ ทุกวันศุกร์ เสาร์และวันอาทิตย์ เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการและกิจกรรมเพื่อชุมชนโดยมีหน่วยงานที่ร่วมจัดงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2565 คือ คณะเภสัชศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา วิทยาลัยนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ และ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร สำหรับวิทยาเขตอื่นๆ ซึ่งจะได้มีการจัดกิจกรรม ม.อ. วิชาการ ปี 2565 ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม คือ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 18 สิงหาคม และ 17-18 พฤศจิกายน 2565 วิทยาเขตปัตตานี วันที่ 7 กันยายน 2565 วิทยาเขตภูเก็ต วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 และ วิทยาเขตตรัง วันที่ 2 ธันวาคม 2565

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220811145955929

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More