ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประชาชนชาว จ.ลำปาง ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ประชาชนชาว จ.ลำปาง ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

หน่วยงานภาครัฐ-เอกชนในจังหวัดลำปาง สานพลังบูรณาการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ร่วมกันนำกลุ่มพลังมวลชนจิตอาสาในเขตพื้นที่ทำกิจกรรมความดี ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

องค์การบริหารส่าวนจังหวัดลำปาง ร่วมกับ เทศบาลนครลำปาง หน่วยงานสังกัดกรมประมง และหน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ณ ที่บริเวณท่าน้ำวัง สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (เขื่อนยาง) หลังโรงพยาบาลแวนแซนต์วูร์ด ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี นำกลุ่มตัวแทนพลังมวลชนจิตอาสาทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และภาคประชาชนจากชุมชนต่างๆ ในเขตท้องที่เทศบาลนครลำปาง รวมจำนวนกว่า 400 คน ร่วมกันทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ “แม่น้ำวัง” เพื่อรวมพลังสานปณิธานแห่งความดีร่วมเป็นมหากุศล ถวายแด่พระแม่มิ่งขวัญแห่งแผ่นดิน

ทั้งนี้สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่ทางองค์การบริหารส่าวนจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วนในเขตท้องที่จังหวัดลำปางจัดทำขึ้น เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเพื่อต้องการให้ข้าราชการและพี่น้องประชาชนชาวลำปาง ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยต่อเหล่าพสกนิกร ทรงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ทั้งในด้านการส่งเสริมการศึกษา การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน การส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูงานศิลปะพื้นบ้านและงานหัตถศิลป์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรงมีพระราชปณิธานมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนา ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่ไปกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อให้ราษฎรในชนบทได้มีสัตว์น้ำจำพวกปลาน้ำจืดไว้รับประทาน เป็นแหล่งอาหารโปรตีนราคาถูกที่จะช่วยลดการขาดแคลนสารอาหารให้กับราษฎร

ดังนั้น เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา องค์การบริหารส่าวนจังหวัดลำปาง จึงได้ร่วมกับ หน่วยงานหลายภาคส่วนในจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปล่อยพันธุ์ปลาขึ้น เพื่อต้องการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่ สร้างจิตสำนึกให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่แหล่งน้ำ ให้ได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรประมง และร่วมกันที่จะสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำรวมถึงพันธุ์สัตว์น้ำให้มีการขยายจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพทางด้านการประมง ให้ชุมชนได้มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ มีแหล่งอาหารโปรตีนไว้บริโภค เพื่อจะได้นำไปสู่ความมั่นคงทางด้านอาหารที่ยั่งยืนแก่ราษฎรในท้องถิ่นบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยในครั้งนี้ได้มีการนำพันธุ์ปลาน้ำจืดหลายชนิดปล่อยลงสู่แม่น้ำวัง มีทั้งปลาตะเพียนขาว ปลาแก้มช้ำ ปลากระแห ปลารากกล้วยจินดา และปลารากกล้วยหน้ายาว นอกจากนี้ในกิจกรรมดังกล่าวทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแข่งขันเรือพายท้องแบนเฉลิมพระเกียรติ ประเภท 7 ฝีพายขึ้น โดยเพื่อเป็นส่งเสริมสร้างความรักสมานสามัคคี สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแก่หมู่ประชาชนคนในพื้นที่ ที่จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ให้มีความเจริญ มั่นคง ยั่งยืน ตามแนวพระราชปณิธานต่อไป

 

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220813095736783

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More