ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงาน “วิ่งปันสุข” สนับสนุนกองทุนคนรักเด็กช่วยเหลือนักเรียนในพื้นที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงาน “วิ่งปันสุข” สนับสนุนกองทุนคนรักเด็กช่วยเหลือนักเรียนในพื้นที่

(14 ส.ค.65) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดกิจกรรมงาน “วิ่งปันสุข” PUN SUK RUN 2022 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เพื่อระดมงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ในการสนับสนุนกองทุนคนรักเด็ก ให้มีความเข้มแข็งมั่นคง และมีความต่อเนื่องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เพื่อให้นักเรียนที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก ได้รับโอกาสที่ดี มีการช่วยเหลือดูแลและส่งเสริมให้มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเอกพันธ์ และ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ และเพื่อนๆ ได้ร่วมกิจกรรมและมอบเงินสมทบเพิ่มเติมในวันนี้

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่ได้ดำเนินการให้เห็นเป็นภาพในเชิงประจักษ์ของการร่วมมือ ร่วมใจจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่ช่วยระดมงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา เข้าสู่กองทุนคนรักเด็ก ซึ่งเป็นกองทุนที่ก่อตั้งโดยมีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผ่านกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล และขอบคุณผู้สนับสนุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม วิ่งปันสุขPUN SUK RUN 2022 ที่ได้เล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนานักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ

ร้อยตรี สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน ในเขตพื้นที่การดูแลรับผิดชอบ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภออรัญประเทศ อำเภอวัฒนานครอำเภอโคกสูง และอำเภอตาพระยา โดยการบริหารจัดการที่ผ่านมาพบว่า นักเรียนในการดูแลบางส่วนยังประสบปัญหาในการดำเนินชีวิต ยังขาดโอกาส และต้องได้รับความช่วยเหลือดูแล เพื่อให้มีวิถีการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จึงได้จัดกิจกรรมวิ่งปันสุข PUN SUK RUN 2022

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220814123505013

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More