ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมกำกับติดตามของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมกำกับติดตามของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 3/2565 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Webex Meeting) ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมร่วมรับทราบสถานการณ์และแนวโน้มของปัญหายาเสพติด ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565 และที่ประชุมร่วมพิจารณาปัญหาอุปสรรค ข้อค้นพบ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/