ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ๕ ปี ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำปี รวมทั้งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สป0017.2ว23375ลงวันที่16 สิงหาคม 2565
รายชื่อหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ
1 คำสั่ง ที่ 4290 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ 4 ด้าน (Cluster)
2 หลักเกณฑ์การทำแผนจังหวัด-กลุ่มจังหวัด
3 แบบฟอร์มคำของบประมาณ (โครงการจังหวัด)
4 แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย จังหวัดกลุ่มจังหวัด
5.บัญชีสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2567
6 กำหนดการ
7 แบบตอบรับ

สป 0017.2ว3376 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2655
1 หลักเกณฑ์การทำแผนจังหวัด-กลุ่มจังหวัด
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
3. เเบบ จ.1
4. เเบบ จ.2
5. เเบบ จ.3
6 แบบสรุปโครงการแบบย่อ Project Brief (แบบ จ.1-1) ฟอร์มเปล่า
7 แบบฟอร์มคำของบประมาณ (โครงการจังหวัด)
8 แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย จังหวัดกลุ่มจังหวัด
9. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปเเละวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด

สป 0017.2ว3374 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2565
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปเเละวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/