ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นางญาระตี เศรษฐบุปผา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วม
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงมีพระกรุณาธิคุณ ประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการ ให้ตรงตามความจำเป็นเฉพาะบุคคล ในปีการศึกษา 2565 มูลนิธิคุณพุ่ม ได้จัดสรรทุนดังกล่าวให้กับเด็กและเยาวชนผู้พิการ จากครอบครัวยากจนและขาดโอกาสจากทั่วประเทศ จำนวน 10,633 ทุน โดยมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อเทิดพระเกียรติองค์ประธานและเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กพิการและครอบครัวในจังหวัดนั้นๆ ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้พิจารณาอนุมัติทุนให้กับเด็กพิการ ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 133 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 515,000 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/