ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการเขตตรวจที่ 18 ติดตามผลการดำเนินโครงการพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการเขตตรวจที่ 18 ติดตามผลการดำเนินโครงการพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 18 โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย นางสุปราณี นฤนาทนโรดม ผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมตรวจราชการในพื้นที่ โดยมี นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและให้ข้อมูลแก่คณะผู้ตรวจฯ ให้รับทราบผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะแผนงาน/โครงการ ที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ประกอบด้วย การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19), การจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อความยังยืน ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model), การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางราบครัวเรือน และติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฎิบัติ ได้แก่ การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์, การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก และโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งผลการดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายของแผนงานที่กำหนด

หลังการประชุมรับทราบผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะแผนงาน/โครงการ ช่วงบ่าย นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้ตรวจราชการ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ “กำแพงเพชร BCG Mode ” บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย ซึ่งเป็นโรงผลิตไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้ประโยชน์ใบและยอดอ้อยเป็นเชื้อเพลิงทดแทน ช่วยลดปัญหาอ้อยไฟไหม้ในพื้นที่การเกษตร และลดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ช่วยสร้างรายได้ให้ชาวไร่อ้อย เกิดการหมุนเวียนและใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร

โครงการ “กำแพงเพชร BCG Model” BCG โมเดล ประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจหลัก คือ B Bio Economy ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า เชื่อมโยงกับ C Circular Economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้ G Green Economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ

จากนั้นคณะผู้ตรวจฯ ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ดาวล้อมเดือน หมู่ที่ 11 บ้านคลองเรือ ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนาทักษะการแปรรูปสินค้าเกษตร พัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการผลิต ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูป เป็นต้น

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220817092337877

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More