ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมพลศึกษาจับมือสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มุ่งเป้ายกระดับกีฬาฟุตบอลเยาวชนไทยสู่มาตรฐานสากล

กรมพลศึกษาจับมือสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มุ่งเป้ายกระดับกีฬาฟุตบอลเยาวชนไทยสู่มาตรฐานสากล

วันที่ 17 สิงหาคม 2565(15.00 น.) กรมพลศึกษาร่วมมือกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มุ่งเป้ายกระดับกีฬาฟุตบอลไทยทั้งการส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาทักษะของนักฟุตบอลเยาวชนไทย การพัฒนาผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล สู่มาตรฐานสากล 
ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา กับ นายยุทธนา หยิมการุณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือร่วมกันระหว่างกรมพลศึกษากับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายพัชระ ตั้งพานิช รองอธิบดีกรมพลศึกษา นายพาทิศ ศุภะพงษ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ร่วมลงนามเป็นพยานความร่วมมือครั้งนี้  โดยนายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กล่าวรายงานที่มาความสำคัญการลงนามความร่วมมือ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กรมพลศึกษาและสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 50 คน ณ สนามศุภชลาศรัย สนามกีฬาแห่งชาติ 
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เห็นความสำคัญของกีฬาฟุตบอล ด้วยกีฬาฟุตบอลเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายว่าเป็นกีฬาที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในโลก มีส่วนสำคัญช่วยฝึกฝนผู้เล่นทั้งทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายและด้านจิตใจ ช่วยฝึกให้ผู้เล่นมีไหวพริบที่ชาญฉลาดและแก้ปัญหาอย่างฉับพลันได้ดี รู้จักอดทน อดกลั้น ยอมรับผู้อื่น ส่งเสริมให้เกิดความรักใคร่สามัคคีในหมู่คณะได้ จึงได้ร่วมมือกับเครือข่ายสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมขับเคลื่อนบูรณาการร่วมกันด้านกีฬาฟุตบอลเพื่อขยายสู่กลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชน ประชาชนทุกภาคส่วน มุ่งเป้าหมายร่วมกันยกระดับศักยภาพนักกีฬาฟุตบอลเด็กและเยาวชนคนไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนถึงร่วมกันพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล โดยมีขอบเขตการดำเนินงานกิจกรรมที่สำคัญร่วมกัน ประกอบด้วย
Competition เป็นการจัดการแข่งขันฟุตบอลระดับเด็กและเยาวชน ที่จะร่วมมือกันวางแผนระบบการแข่งขันและกำหนดตารางการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับพื้นฐานร่วมกัน

Coach Education เป็นการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ที่จะ บูรณาการหลักสูตรอบรมผู้ฝึกสอนระหว่าง สมาคมฟุตบอลฯ และ กรมพลศึกษา ในหลักสูตรระดับ G – Diploma และรับรองมาตรฐานการพัฒนาผู้ฝึกสอนในระดับพื้นฐานร่วมกัน และบูรณาการการพัฒนาวิทยากรผู้ฝึกสอนหลักสูตรระดับ G-Diploma
Referee เป็นการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล ที่จะบูรณาการหลักสูตรอบรมผู้ตัดสินระหว่าง สมาคมฟุตบอลฯ และ กรมพลศึกษา ในหลักสูตรระดับขั้นพื้นฐาน และรับรองมาตรฐานการพัฒนาผู้ตัดสินในระดับพื้นฐานร่วมกัน และบูรณาการการพัฒนาวิทยากรผู้ตัดสินหลักสูตรระดับพื้นฐาน
Grassroots เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมฟุตบอลระดับพื้นฐาน เช่น การการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับด้านกีฬาฟุตบอลในระดับพื้นฐาน การสร้างเครือข่ายกีฬาฟุตบอลระดับพื้นฐานในท้องถิ่นและภูมิภาค
Database เป็นการบูรณาการฐานข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลระดับพื้นฐานและมวลชนร่วมกัน เช่นการแบ่งปันระบบการจัดการและสถิติรายการแข่งขันกีฬาฟุตบอล การแบ่งปันฐานข้อมูลและสถิติของนักกีฬาฟุตบอล ฐานข้อมูลและสถิติของผู้ฝึกสอนและบุคลากรกีฬาฟุตบอลระดับพื้นฐาน และฐานข้อมูลด้านสนามและสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล
FIFA for School เป็นโครงการส่งเสริม FIFA for School ที่ร่วมมือกันจัดทำโครงการในฐานะ คณะกรรมการโครงการระดับชาติ (National Steering Group) ที่จะพัฒนาด้านกีฬาฟุตบอลให้แก่ครูพลศึกษาและนักเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการแข่งขันและกิจกรรมกีฬาฟุตบอล การเผยแพร่ข่าวสารผ่านเครือข่ายของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ และกรมพลศึกษา การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยจากผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ กรมพลศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ในท้องถิ่นและภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง
ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากความร่วมมือนี้ภารกิจเริ่มแรกที่เห็นเป็นรูปธรรมแล้ว คือ กรมพลศึกษาได้มีการคัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษา ที่มีความพร้อมมีครูคอยให้การสอน มีนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตามเกณฑ์ที่ FIFA กำหนด รวมทั้งมีระบบสนับสนุน เพื่อส่งเข้าร่วมโครงการ FIFA for School แล้วจำนวนกว่า 60 โรงเรียนจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย/// 

ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรมพลศึกษา

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More