ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระเบียบงานสารบรรณ และคู่มือการเขียนหนังสือราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระเบียบงานสารบรรณ และคู่มือการเขียนหนังสือราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุม ชั้น 3 ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
สืบเนื่องจากงานสารบรรณเป็นงานที่มีอยู่ทุกหน่วยงาน ซึ่งใช้ในการสั่งการ การประสานงาน เป็นงานที่กำหนดขั้นตอนและขอบข่ายของงาน
ไว้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ผู้ที่รับผิดชอบงานสารบรรณของส่วนราชการต้องเป็นศูนย์กลางการประสาน การติดต่อราชการภายในส่วนราชการและหน่วยงานอื่น รวมถึงบุคคลภายนอก ปัจจุบันพบว่า เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ยังขาดองค์ความรู้ทักษะในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ ซึ่งการเขียนหนังสือราชการที่ดีต้องมีเนื้อหาสั้น กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย ซึ่งส่วนใหญ่ “เรียนจากหัวหน้า ศึกษาจากเรื่องเดิม” และในปัจจุบันหัวหน้าก็ไม่มีเวลาพอที่จะสอนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้ ดังนั้น เพื่อให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานในจังหวัดสมุทรปราการ สามารถบริหารจัดการเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การดำเนินงานเป็นระบบ มีมาตรฐาน มีความชัดเจนในการประสานงาน ประหยัดเวลา แรงงาน และงบประมาณ ค้นหาง่าย สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และเป็นมาตรฐานเดียวกันในภาพรวมทั้งจังหวัด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย บุคลากรผู้ปฏิบัติงานธุรการ งานเลขานุการ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบกลั่นกรองแฟ้มหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ส่วนภูมิภาค และระดับอำเภอ และระดับท้องถิ่น รวมจำนวน 200 คน
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/