ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สอศ. พัฒนาอาชีวะเพื่อความเป็นเลิศ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมให้โอกาสทางการศึกษากับนักเรียนทุกคน

สอศ. พัฒนาอาชีวะเพื่อความเป็นเลิศ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมให้โอกาสทางการศึกษากับนักเรียนทุกคน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นหน่วยงานหลักภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลงานด้านการอาชีวศึกษาของประเทศไทย มีภารกิจหลักคือการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์แห่งชาติตามที่รัฐบาลกำหนด โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ รวมทั้งกลุ่มอาชีพพื้นฐาน เช่น การบัญชีและการตลาด โดยแบ่งเป็นสามระดับ ได้แก่ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และเทคโนโลยีบัณฑิตรวมกันหลายร้อยหลักสูตรในสถานศึกษาสังกัดภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศครอบคลุมนักเรียนกว่า 1,000,000 คน

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์