ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
ที่ประชุมได้รับทราบสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และพิจารณาติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการติดตามผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/