ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

CAAT เข้าร่วมประเมินการฝึกซ้อมค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยประจำปี 2565 (SAREX 2022)

CAAT เข้าร่วมประเมินการฝึกซ้อมค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยประจำปี 2565 (SAREX 2022)

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ส่งเจ้าหน้าที

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ประจำปี 2565 (SAREX 2022) และร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์
โดยมี นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ประจำปี 2565 (SAREX 2022)
โดยมี พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือ ภาคที่ ๑ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อมฯ ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีฯ ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยการฝึกซ้อม SAREX 2022 แบ่งการฝึกซ้อมออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

1. ภาควิชาการ ดำเนินการในวันที่ 2, 3 และ 10 สิงหาคม 2565 โดยการบรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom Meeting) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ กรมเจ้าท่า ทร. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สบพ. สกชย. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการค้นหา
และการช่วยเหลือ

2. ภาคปฏิบัติ แบ่งเป็น การฝึกซ้อมภาคทฤษฎี ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ประกอบด้วย การฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ (Command Post Exercise: CPX) การฝึกทดสอบการทำงานของเครื่องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจากอากาศยาน (Emergency Locator Transmitter : ELT) ผ่านระบบดาวเทียม COSPAS-SARSAT และการฝึกประสานงาน (Coordination Exercise)
การฝึกซ้อมภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2565 ประกอบด้วย การฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะแผนที่ (Table Top Exercise: TTX) และการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลือฯ (Field Training Exercise: FTX) ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ การฝึกซ้อม SAREX 2022 เป็นความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงานในระบบการค้นหาและช่วยเหลือให้ได้มีการทบทวนและบูรณาการการฝึกซ้อมฯ ระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ พ.ศ.2564 และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/