ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดแพร่กำหนดจุดรับลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 5 ก.ย-19 ต.ค. 65

จังหวัดแพร่กำหนดจุดรับลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 5 ก.ย-19 ต.ค. 65

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า การเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565 โดยจังหวัดแพร่ได้กำหนดจุดรับลงทะเบียนแก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

อำเภอเมืองแพร่ 20 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลในเวียง ตำบลวังธง ลงทะเบียนที่สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต ตำบลทุ่งกวาว ลงทะเบียนที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ ตำบลเหมืองหม้อ ตำบลวังหงส์ ลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยสาขาแพร่ ตำบลสวนเขื่อน ตำบลแม่ยม ลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยสาขามาร์คโฟร์พลาซ่า ตำบลกาญจนา ตำบลนาจักร ลงทะเบียนที่อาคารกรุงไทยสาขาบิ๊กซีแพร่ ตำบลช่อแฮ ตำบลน้ำชำ ลงทะเบียนที่ธนาคารออมสินสาขาแพร่ ตำบลบ้านถิ่น ตำบลป่าแดง ลงทะเบียนที่ธนาคารออมสินสาขากาดน้ำทองแพร่ ตำบลห้วยม้า ตำบลท่าข้าม ลงทะเบียนที่ ธ.ก.ส. สาขาแพร่ ตำบลแม่คำมี ตำบลแม่หล่าย ลงทะเบียนที่ ธ.ก.ส. สาขาแม่หล่าย ตำบลทุ่งโฮ้ง ตำบลร่องฟอง ลงทะเบียนที่ธนาคาร ธ.ก.ส สาขาทุ่งโฮ้ง

อำเภอสูงเม่นมี 12 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลสูงเม่น ตำบลบ้านเหล่า ลงทะเบียนที่ว่าการอำเภอสูงเม่น ตำบลหัวฝาย ตำบลบ้านป่ง ลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสูงเม่น ตำบลบ้านกวาง ตำบลดอนมูล ตำบลบ้านกาศ ลงทะเบียนที่อาคารออมสินสาขาสูงเม่น ตำบลพระหลวง ตำบลสบสาย ตำบลน้ำชำลงทะเบียนที่ ธ.ก.ส. สาขาสูงเม่น ตำบลเวียงทอง ตำบลร้องร่องกาศ ลงทะเบียนที่ ธ.ก.ส. สาขาเวียงทอง

อำเภอเด่นชัยมี 5 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลไทรย้อย ลงทะเบียนที่ว่าการอำเภอเด่นชัย ตำบลเด่นชัย ตำบลแม่จั๊วะ ลงทะเบียนธนาคารออมสินสาขาเด่นชัย ตำบลห้วยไร่ ตำบลป่งป่าหวาย ลงทะเบียนที่ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาเด่นชัย

อำเภอลองมี 9 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลบ้านปิน ตำบลห้วยอ้อ ลงทะเบียนที่ว่าการอำเภอลอง ตำบลเวียงต้า ตำบลต้าผาหมอก ตำบลหัวทุ่ง ลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยสาขาลอง ตำบลปากกลาง ตำบลทุ่งแล้ง ลงทะเบียนที่ธนาคารออมสินสาขาลอง ตำบลบ่อเหล็กลอง ตำบลแม่ปาน ลงทะเบียนที่ ธ.ก.ส. สาขาลอง

อำเภอวังชิ้นมี 7 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลนาพูน ตำบลวังชิ้น ลงทะเบียนที่ว่าการอำเภอวังชิ้น ตำบลแม่เกิ๋ง ตำบลแม่ป้าก ตำบลป่าสัก ลงทะเบียนที่ธนาคารออมสินสาขาวังชิ้น ตำบลสรอย ตำบลแม่พุง ลงทะเบียนที่ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาวังชิ้น

อำเภอสองมี 8 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลสะเอียบ ตำบลบ้านหนุน ลงทะเบียนที่ว่าการอำเภอสอง ตำบลบ้านกลาง ตำบลเตาปูน ลงทะเบียนที่ธนาคารออมสินสาขาสอง ตำบลแดนชุมพล ตำบลหัวเมือง ลงทะเบียนที่ ธ.ก.ส. สาขาสอง ตำบลทุ่งหนาว ตำบลห้วยหม้าย ลงทะเบียนที่ ธ.ก.ส. สาขาทุ่งน้าว

อำเภอร้องกวางมี 11 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลแม่ยางร้อง ตำบลบ้านเวียง ลงทะเบียนที่ว่าการอำเภอร้องกวาง ตำบลแม่ยางตาล ตำบลทุ่งศรี ตำบลร้องกวาง ลงทะเบียนที่ธนาคารออมสินสาขาร้องกวาง ตำบลห้วยโรง ตำบลไผ่โทน ตำบลแม่ทราย ลงทะเบียนที่ ธ.ก.ส สาขาร้องกวาง ตำบลแม่ยางฮ่อ ตำบลน้ำเลา ตำบลร้องเข็ม ลงทะเบียนที่ ธ.ก.ส สาขาร้องเข็ม

อำเภอหนองม่วงไข่มี 6 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลหนองม่วงไข่ ตำบลตำหนักธรรม ลงทะเบียนที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ ตำบลวังหลวง ตำบลทุ่งแค้ว ลงทะเบียนที่ ธ.ก.ส. สาขาหนองม่วงไข่ ตำบลน้ำรัด ตำบลแม่คำมี ลงทะเบียนที่ธนาคารออมสินสาขาทุ่งโฮ้ง โดยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ในเขตอำเภอหนองม่วงไข่

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 มีดังนี้ มีสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา , รายได้ของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัว รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง (การคำนวณรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมรายได้ของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนหารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว) , ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ ของผู้ลงทะเบียนต้องมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัว ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (การคำนวณทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมมูลค่าทรัพย์สินทางการเงินของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว), อสังหาริมทรัพย์ ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220819135316935

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More