ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

​’โฆษกแรงงาน’ เผย พ.ร.บ. แรงงานนอกระบบ ผ่าน ครม.แล้ว ยัน รัฐบาลดูแลสวัสดิภาพแรงงานทุกกลุ่มอาชีพ

​’โฆษกแรงงาน’ เผย พ.ร.บ. แรงงานนอกระบบ ผ่าน ครม.แล้ว ยัน รัฐบาลดูแลสวัสดิภาพแรงงานทุกกลุ่มอาชีพ

 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) เปิดเผยถึงกรณีที่ นายอนุกูล ราชกุณา แอดมินและตัวแทนเพจ “สหภาพไรเดอร์” พร้อมกลุ่มแรงงานนอกระบบกล่าวในการเสวนา GIG Economy เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลออกกฎหมายดูแลสวัสดิภาพแรงงานนอกระบบไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้จ้าง ซึ่งในเรื่องนี้ขอยืนยันว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและมอบหมายให้กระทรวงแรงงาน เร่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ขานรับนโยบายดังกล่าว จึงได้เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ….เข้า ครม  ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ได้อนุมัติหลักการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย จากนั้นจะส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอเข้าสภาผู้แทนราษฎรต่อไป          นางเธียรรัตน์ กล่าวต่อว่า สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ฉบับนี้จะทำให้แรงงานนอกระบบกว่า 19.6 ล้านคน สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ มีความปลอดภัยในการทำงาน มีหลักประกันทางสังคม มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นองค์กร ได้รับการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีสัญญาการทำงานที่เป็นธรรม เช่น ไม่กำหนดเงื่อนไขทำให้ต้องเร่งรีบทำงานอย่างมีความเสี่ยง หรือต้องทำงานหนักเกินปกติจนเสียสุขภาพ ผลตอบแทนที่เป็นธรรม การจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราและระยะเวลาที่กำหนดสวัสดิการและหลักประกันขั้นพื้นฐาน การจัดตั้งกองทุนเพื่อแรงงานนอกระบบ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินผู้ได้อย่างเหมาะสม สิทธิในการอุทธรณ์ การสอบสวน การพักงาน รวมทั้งสิทธิในการรวมกลุ่มเจรจาต่อรองของผู้ใช้แรงงานแพลตฟอร์ม โดยต้องขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อบังคับต่อหน่วยงานรับผิดชอบ ทั้งนี้ ที่น้องแรงงานนอกระบบสามารถเข้าถึงความคุ้มครองและสิทธิประกันสังคมเพื่อดูแลในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีชราภาพ
และกรณีสงเคราะห์บุตร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับทางเลือกที่พี่น้องแรงงานเลือกเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40          “การขยายขอบเขตวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบทุกกลุ่มอาชีพ จะช่วยให้แรงงานนอกระบบที่มีอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งทุนของภาคเอกชน มีทุนกู้ยืมสำหรับประกอบอาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการจ่ายค่าสมาชิก เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มแรงงานนอกระบบด้วยกันเอง รวมทั้งมีงบประมาณในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบในการประกอบอาชีพการพัฒนาทักษะฝีมือ การคุ้มครองสภาพการทำงานที่เหมาะสม และการสร้างหลักประกันทางสังคมที่มั่นคงอีกด้วยขอยืนยันว่ารัฐบาลไม่เคยลืมแรงงานนอกระบบ และพยายามทุกวิถีทางที่จะให้แรงเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดี” นางเธียรรัตน์ กล่าวท้ายสุด
+++++++++++++++++++
ที่มา : 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/58329

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More