ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนตำบลบางระจัน

จังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนตำบลบางระจัน

จังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนตำบลบางระจัน

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับนายแพทย์โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี นำหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) ร่วมกับหน่วยงานราชการออกให้บริการประชาชนโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี ณ วัดประดับ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายสัมฤทธิ์ กองเงิน พร้อมนายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นายค่ายบางระจัน หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินกิจกรรมเชิงรุกด้วยการนำส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ออกมาให้บริการแก่ประชาชนเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ที่จะต้องเดินทางเข้าไปติดต่อราชการในตัวจังหวัด และที่สำคัญมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ เพื่อสนองความต้องการของประชาชน ให้เข้าถึงบริการภาครัฐได้ง่ายขึ้น

ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี มอบทุนในกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบเงินสงเคราะห์เด็ก จำนวน 20 ครอบครัว จำนวน 20,000 บาท เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีมอบถุงยังชีพและยาตำราหลวงพระราชทาน จำนวน 100 ชุด และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.เพื่อช่วยเหลือให้การรักษาป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคม นับเป็นการให้บริการเชิงรุกด้านต่างๆ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม การแพทย์แผนไทย แนะนำการตรวจเต้านมตนเอง(คัดกรองมะเร็งเต้านม) คัดกรองสารเคมีในเกษตรกรพร้อมให้สุขศึกษาให้คำแนะนำแก่ผู้มารับบริการ และจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เชิงรุกให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการภาครัฐ และเพื่อสามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งมีหน่วยงานราชการออกมาให้บริการประชาชน ได้แก่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ให้คำปรึกษาด้านงานช่างแจกแบบบ้านเพื่อประชาชน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชและสารชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชให้คำแนะนำโครงการที่มีประโยชน์ต่อเกษตรกร การจัดสรรและพัฒนาที่ดินทำกิน การจัดทำบัญชีครัวเรือน การจัดตั้งสหกรณ์ให้คำแนะนำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ,ปศุสัตว์ ทำหมันให้สุนัขและแมวฟรี พาณิชย์จัดโครงการธงฟ้าลดค่าครองชีพของประชาชนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน รับปรึกษาปัญหาด้านแรงงานสาธิตการฝึกอาชีพรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สัสดีจังหวัดสิงห์บุรีเปิดรับสมัครคัดเลือกทหาร กศน.สิงห์บุรีออกบริการห้องสมุดเคลื่อนที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจกของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการฟรี และอีกหลายหน่วยงานในจังหวัดสิงห์บุรีออกมา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220824131804500

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More