ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดตรัง ประชุมหารือและวางแผนการทำงานร่วมกันเรื่องโครงการการทบทวนและประเมินศักยภาพเมืองไมซ์ซิตี้ (MICE City)

จังหวัดตรัง ประชุมหารือและวางแผนการทำงานร่วมกันเรื่องโครงการการทบทวนและประเมินศักยภาพเมืองไมซ์ซิตี้ (MICE City)

วันนี้ (24 สิงหาคม 2565) นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมหารือและวางแผนการทำงานร่วมกันเรื่องโครงการการทบทวนและประเมินศักยภาพเมืองไมซ์ซิตี้ ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 ซึ่งจังหวัดตรัง ได้รับโอกาสในการพัฒนาสู่ความเป็นเมืองไมซ์ (MICE City) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์สำคัญภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวผ่านพ้นกับดักรายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศที่มีความพร้อมและมีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาเมืองให้มีความพร้อมและศักยภาพในการเป็นจุดหมายปลายทางเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจไมซ์ใน 4 กิจกรรมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง คำว่า “ไมซ์” (MICE) เป็นตัวย่อของคำว่า Meeting, Incentive, Convention, Exhibition ที่มีความเกี่ยวข้องกัน จึงต้องพิจารณาว่า จังหวัดตรัง มีความพร้อมที่จะพัฒนาเมืองให้มีความพร้อมและศักยภาพในการพัฒนาสู่ความเป็นเมืองไมซ์ (MICE City) หรือไม่ ซึ่งจะต้องเข้ารับการประเมินทั้งในด้านความสะดวกในการเข้าสู่เมืองและสถานที่จัดงาน ด้านการสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากเมืองที่จัดงาน ด้านกิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุม ด้านที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านสถานที่จัดงานและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของเมือง ด้านสภาพแวดล้อมเมือง ด้านความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง และ ด้านวิชาการ เพื่อยืนยันความพร้อมของจังหวัด และร่วมบูรณาการจากทุกภาคส่วน ในการยกระดับจังหวัดตรัง ก้าวสู่ความเป็น MICE CITY ต่อไป

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220824132635504

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More