ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดลำพูน มุ่งมั่นทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนและการประสานแผนมีความเชื่อมโยง สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันในทุกระดับ

จังหวัดลำพูน มุ่งมั่นทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนและการประสานแผนมีความเชื่อมโยง สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันในทุกระดับ

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ที่ห้อง SUNRISE กัซซัน พาโนรามา กอล์ฟ คลับ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2566 -2570) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2567 โดยมี นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนและยุทธศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค กำหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จังหวัดลำพูน จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้น ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า แผนพัฒนาจังหวัดถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญเปรียบเสมือนเข็มทิศนำทิศทางการพัฒนาจังหวัด การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดที่มีความครอบคลุมทุกมิติการพัฒนาที่มุ่งตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาที่สำคัญของจังหวัด ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง โดยในการดำเนินการต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาระดับชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาภาคตามศักยภาพ โอกาสของจังหวัด และความต้องการในพื้นที่ ซึ่งจำเป็นต้องมีส่วนร่วมและจำเป็นต้องได้ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนและประสานแผนมีความเชื่อมโยง สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันในทุกระดับ

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220824132016501

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More