ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รอง นรม. และรมว.กต. เป็นประธานมอบรางวัล PM Award National Startup 2022 และรางวัล PM Award Innovation for Crisis รวม 8 สาขา 11 ราย

รอง นรม. และรมว.กต. เป็นประธานมอบรางวัล PM Award National Startup 2022 และรางวัล PM Award Innovation for Crisis รวม 8 สาขา 11 ราย

วันนี้ (24 สิงหาคม 2565) เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี หลังใน ทำเนียบรัฐบาล นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Prime Minister Award: National Startup 2022 จำนวน 6 ราย จาก 5 สาขารางวัล ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อน สร้าง และพัฒนาสตาร์ทอัพที่เป็นรูปธรรมในลักษณะความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา และรางวัล Prime Minister Award Innovation for Crisis จำนวน 5 ราย จาก 3 สาขารางวัล ที่มอบให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการนำนวัตกรรมมาใช้แก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งการระบาดของเชื้อไวรัส สภาพอากาศและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจด้วย โดยมี นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คณะผู้บริหารสตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน
โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล Prime Minister Award: National Startup 2022 จำนวน 6 ราย จาก 5 สาขารางวัล ประกอบด้วย
1) Startup of the Year รางวัลแก่สตาร์ทอัพยอดเยี่ยมที่เป็นต้นแบบที่ดีของสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ และมีธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 1 ราย ได้แก่ Freshket เป็นธุรกิจ Marketplace ตลาดสดออนไลน์ที่รวบรวมวัตถุดิบทั้งของสดของแห้ง เนื้อสัตว์ ผักผลไม้ และของใช้สำหรับร้านอาหารไว้บนแพลตฟอร์มเดียว  
2) Global Tech Startup of the year รางวัลแก่สตาร์ทอัพผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมในวงกว้างระดับโลก จำนวน 1 ราย ได้แก่ Ricult (รีคัลท์) ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลการเกษตรและพยากรณ์ผลผลิตครบวงจรด้วย AI  
3) Evangelist of the year รางวัลแก่สตาร์ทอัพที่เป็นบุคคลต้นแบบ สามารถยกระดับการเติบโตระบบนิเวศสตาร์ทอัพของไทยสู่สากล จำนวน 2 ราย ได้แก่ คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ ผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ ประธานกรรมการบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
4) Investor of the year รางวัลแก่บริษัทร่วมลงทุนที่สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศของสตาร์ทอัพไทย และยกระดับการลงทุนในตลาดไทยสู่สากล จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต และ 5) Best Brotherhood of the year รางวัลแก่บริษัทขนาดใหญ่หรือหน่วยงานภาครัฐที่ยกระดับการเติบโตระบบนิเวศของสตาร์ทอัพของไทยสู่สากล จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
 
และรางวัล Prime Minister Award: Innovation For Crisis จำนวน 5 ราย จาก 3 สาขารางวัล ประกอบด้วย 1) รางวัลประเภทองค์กร / บุคคลที่ส่งเสริมความเท่าเทียม จำนวน 1 ราย ได้แก่ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  2) รางวัลประเภทองค์กร / บุคคลที่ส่งเสริมประเด็นด้านการจัดการภัยพิบัติ จำนวน 2 ราย ได้แก่ Traffy Fondue แพลตฟอร์มรับร้องเรียนปัญหาเมือง และ ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  3) รางวัลประเภทองค์กร / บุคคลที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาความยากจน จำนวน 2 ราย ได้แก่ Noburo (โนบูโร) แพลตฟอร์มที่ให้บริการสวัสดิการทางการเงินและสินเชื่อแก่พนักงานบริษัท และ คุณสำรวย ผัดผล ประธานศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้ 
ที่มา : 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/58382

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More