ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รมว.เฮ้ง ส่ง ‘ที่ปรึกษา’หนุนเครือข่ายผู้ประกอบการจ้างงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รมว.เฮ้ง ส่ง ‘ที่ปรึกษา’หนุนเครือข่ายผู้ประกอบการจ้างงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการสร้างภาคีเครือข่ายส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 35 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเพชรบุรี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ผู้แทนภาครัฐ สถานประกอบการ และผู้แทนจากศูนย์บริการคนพิการระดับตำบล เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมนพรัตน์ ชั้น 2 โรงแรมรอยัลไดมอนอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

          นางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า รัฐบาลภายใต้การนำของท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน และท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการโดยการส่งเสริมการมีงานทำ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมสร้างโอกาส ให้คนพิการในประเทศไทย สามารถเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างมีศักดิ์ศรี และไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ซึ่งในปีที่ผ่านมาผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีโอกาสใช้ความสามารถในการประกอบอาชีพ ทำให้มีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ ช่วยลดภาระของครอบครัวและสังคม ช่วยให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงมีอาชีพ มีงานทำ เป็นการผลักดันส่งเสริมให้คนพิการเป็นพลังสำคัญในการเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศชาติ 

          นางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบการได้มีข้อมูลเชิงประจักษ์สำหรับในการตัดสินใจให้สิทธิคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการในปีต่อไป สร้างการรับรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการให้สิทธิคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ทำงานในหน่วยงานมีข้อมูลคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่ต้องการ รับสิทธิในการนำมา Matching ได้ทันทีที่มีการเปลี่ยนสิทธิ มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MoU) ระหว่างสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี และสถานประกอบการในการให้สิทธิคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการในปีต่อ ๆ ไป เป็นการสร้างความมั่นคงในการมีงานทำให้กับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ และให้มีกลุ่มภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดเพชรบุรีให้ได้รับสิทธิการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 35 ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและให้สถานประกอบการสามารถให้สิทธิหรือเปลี่ยนสิทธิได้ทันที

           “กระทรวงแรงงานขอขอบคุณสถานประกอบการ ที่เล็งเห็นความสำคัญในการให้สิทธิคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้มีอาชีพ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ที่ให้สถานที่ในการปฏิบัติงานสาธารณะประโยชน์แก่คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ ซึ่งจากการร่วมมือกันของทุกฝ่าย ทำให้ในปีที่ผ่านมาผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ เห็นผลเป็นรูปธรรม ทำให้คนพิการเกิดความภาคภูมิใจ ที่ได้ออกมาทำงาน และดำเนินชีวิตในสังคม ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และครอบครัวในระดับหนึ่ง และจากรายได้ที่คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการได้รับ ทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรีเพิ่มขึ้นอีกด้วย” นางธิวัลรัตน์ กล่าวท้ายสุด

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/58379

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More