ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐในจังหวัดสมุทรปราการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

วันที่ 25 ส.ค. 2565 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบให้ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐในจังหวัดสมุทรปราการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ณ ห้องประชุม moove Event Centre ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองฯจังหวัดสมุทรปราการโดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐของจังหวัดสมุทรปราการให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป
ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/