ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายผังการจัดงานและดูแลการอนุญาตใช้พื้นที่ภายในศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่สาธารณะนอกบริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และองค์พระสมุทรเจดีย์ (คณะที่ 3)

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ โดย นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายผังการจัดงานและดูแลการอนุญาตใช้พื้นที่ภายในศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่สาธารณะนอกบริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และองค์พระสมุทรเจดีย์ (คณะที่ 3) ในการจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1/2565) และคณะทำงานฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร (คณะที่ ในการจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1/2565) ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
เวลา 13.30 น. ที่ประชุมคณะทำงานฝ่ายผังการจัดงานและดูแลการอนุญาตใช้พื้นที่ภายในศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่สาธารณะนอกบริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และองค์พระสมุทรเจดีย์ (คณะที่ 3) ในการจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมรับทราบคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานฝ่ายผังการจัดงาน และดูแลการอนุญาตใช้พื้นที่ภายในศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่สาธารณะนอกบริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการและองค์พระสมุทรเจดีย์ และร่วมพิจารณาผังการจัดงานและการดูแลการอนุญาตใช้พื้นที่ภายในศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่สาธารณะนอกบริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และองค์พระสมุทรเจดีย์
และเวลา 15.00 น. ที่ประชุมคณะทำงานฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร (คณะที่  ในการจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมรับทราบคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร และน่วมพิจารณาการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร ในการจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 15 – 26 ตุลาคม 2565
ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/