นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ.สป. เพื่อพิจารณาและจัดทำแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.สป.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบให้ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ.สป. เพื่อพิจารณาและจัดทำแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.สป.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
ร่างแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการถอดจากแผนแม่บท อพ.สธ.สป. ระยะ 5 ปีที่ 7 ( 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2569) ของจังหวัดสมุทรปราการมีจำนวน 8 โครงการประกอบด้วยโครงการที่ใช้งบประมาณ จำนวน 4 โครงการ (งบฟังชั่น) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 4 โครงการ รวม 8 โครงการ โดยขอมติที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อฝ่ายเลขาจะได้รวบรวมจัดทำเป็นแผนการปฏิบัติงาน อป.สธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อจัดส่ง อพ.สธ. ต่อไป
ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/