ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ.สป. เพื่อพิจารณาและจัดทำแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.สป.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบให้ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ.สป. เพื่อพิจารณาและจัดทำแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.สป.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
ร่างแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการถอดจากแผนแม่บท อพ.สธ.สป. ระยะ 5 ปีที่ 7 ( 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2569) ของจังหวัดสมุทรปราการมีจำนวน 8 โครงการประกอบด้วยโครงการที่ใช้งบประมาณ จำนวน 4 โครงการ (งบฟังชั่น) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 4 โครงการ รวม 8 โครงการ โดยขอมติที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อฝ่ายเลขาจะได้รวบรวมจัดทำเป็นแผนการปฏิบัติงาน อป.สธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อจัดส่ง อพ.สธ. ต่อไป
ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/