ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นวิทยากรในงาน “3rd iTIC FORUM 2022: Data-Driven Mobility & Road Safety”

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นวิทยากรในงาน “3rd iTIC FORUM 2022: Data-Driven Mobility & Road Safety”

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นวิทยากรในงาน “3rd iTIC FORUM 2022: Data-Driven Mobility & Road Safety” จัดโดย มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทยร่วมกับ กรุงเทพมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ โดย ดร.สุพจน์ได้กล่าวถึง ผลงานของ DGA ในการมุ่งเชื่อมโยงการทำงานระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน ให้เกิดการทำงานร่วมกันในลักษณะเชิงนิเวศเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับส่วนรวมมาโดยตลอด
.
สำหรับการส่งเสริมข้อมูลเปิด (Open Data) ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา DGA ในเว็บไซต์ https://data.go.th/ ปัจจุบันมีข้อมูล เพิ่มขึ้นถึง 8,000 กว่าชุด และยังมีระดับคะแนนคุณภาพข้อมูลในระดับ 3 ดาว (ข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์โดยง่ายตามหลักดิจิทัล) ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 247%
.
ในด้านของการส่งเสริมการภาครัฐให้มีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในปี 2565 DGA ได้ดำเนินโครงการ DIGI Data Camp เปิดโอกาสให้บุคคลากรภาครัฐเข้าร่วมฝึกอบรมและแข่งขันนำข้อมูลของตนมาใช้ประโยชน์ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย นำข้อมูลมาวิเคราะห์ เรื่อง “การลดปริมาณวัสดุคงคลังในการซ่อมบำรุงรถไฟ” โรงพยาบาลศิริราช วิเคราะห์เรื่อง “พฤติกรรมการทำงาน Work from Home” กรมปศุสัตว์ วิเคราะห์เรื่อง “สถานการณ์ไข่ไก่และไก่ไข่” และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) กรมสรรพากร และ สนง.สถิติแห่งชาติ วิเคราะห์เรื่อง “ทำไมเกษตรกรไทยถึงยากจน” เป็นต้น
.
นอกจากนี้ ดร.สุพจน์ ยังได้ให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ด้านการนำข้อมูลพิกัดรถแท็กซี่ (ซึ่งรวบรวมโดยมูลนิธิฯ) มาทำการวิเคราะห์พบพฤติกรรมการใช้เรียกใช้แท็กซี่ จุดรับ-ส่งผู้โดยสาร ทั้งเชิงเวลา และพื้นที่ แสดงสถานที่ยอดนิยมในการรับ-ส่ง ผู้โดยสาร ในกรุงเทพมหานครในปี 2021 ด้วย โดยเน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเห็นว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่เป็นอุปสรรคต่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์และการเปิดข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวม พร้อมเชิญชวนให้เข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลเปิดภาครัฐได้ที่ลิงก์

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)