ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) : ความสำคัญและบทบาทในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ห้องประชุม 402 – 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา)
การสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการ ศส.ปชต. ได้เข้าใจเจตนารมณ์ การจัดตั้งบทบาท อำนาจ และหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล เพื่อให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายได้มีความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ของ ศส.ปชต. และเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายในระดับต่างๆ ในการขับเคลื่อนบทบาทของ ศส.ปชต. ไปสู่การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาพรรคการเมือง การเลือกตั้ง ประชาธิปไตย และการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/