ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2564 – 2570 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2564 – 2570 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการปรับปรุง ทบทวน และจัดทำแผนการบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2570 ส่งผลให้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดต้องดำเนินการปรับปรุง ทบทวน ให้มีความสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2570 และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของจังหวัด ตามที่พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 กำหนด
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการจึงได้จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2564 – 2570 ตามแนวทางการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. 2564 – 2570 ให้มีความสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2570 และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของจังหวัด ตามที่พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 กำหนด เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในจังหวัด
ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/