ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 1 ครั้งที่ 3/2565 (ครั้งที่ 56)

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 1 ครั้งที่ 3/2565 (ครั้งที่ 56) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบบริหารจัดการ และงบโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานการรับรองงบการเงิน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 1 การขอกันเงินตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 1 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ รายงานผลการดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณีเรื่องร้องเรียนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 1 และรับทราบการจัดทำประชาคมและนำเสนอโครงการชุมชนของตำบลท้ายบ้านใหม่ เพื่อจัดทำแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณางบประมาณในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการชุมชน กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 1
ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/