ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมร่วมรับทราบการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จังหวัด และแนวทางเกี่ยวกับการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม
นอกจากนี้ที่ประชุมร่วมพิจารณาโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีหน่วยงานเสนอโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด จำนวน 5 โครงการ ดังนี้
1. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) และระบบเสียงตามสายผ่านโครงข่ายไอที (IP Network Public address System) ระยะที่ 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางแก้ว เสนอโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
2. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคลองด่าน เสนอโดย เทศบาลตำบลคลองด่าน
3. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางบ่อ เสนอโดย เทศบาลตำบลบางบ่อ
4. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง เสนอโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
5. โครงการติดตั้งและวางระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เสนอโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่หน่วยงานเสนอ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด คำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และอย่าให้เกิดความซ้ำซ้อนกันระหว่างหน่วยงาน ยึดถือประโยชน์ของทางราชการ และประชาชนเป็นสำคัญ
ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทปราการ
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/