ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศของคณะกรรมการการบินพลเรือน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณค่าบริการการเดินอากาศ พ.ศ. ….

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศของคณะกรรมการการบินพลเรือน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณค่าบริการการเดินอากาศ พ.ศ. ….

ประเภท – ฉบับ/ที่ – ชื่อเรื่อง การรับฟังควา

ประเภท

ฉบับ/ที่

ชื่อเรื่อง

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศของคณะกรรมการการบินพลเรือน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณค่าบริการการเดินอากาศ พ.ศ. ….

หน่วยงาน

ฝ่ายกำกับดูแลทางเศรษฐกิจ

ฐานอำนาจ

ตามมาตรา 15/26 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด

 

LINK แสดงความคิดเห็น

แบบฟอร์มการแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศของคณะกรรมการการบินพลเรือน 
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณค่าบริการการเดินอากาศ พ.ศ. …

ระยะเวลาการแสดงความคิดเห็น

วันที่ 29 สิงหาคม – 9 กันยายน 2565

เอกสารแนบ
1. แบบฟอร์มการแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศของคณะกรรมการการบินพลเรือน  เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณค่าบริการการเดินอากาศ พ.ศ. …
2. ร่างประกาศของคณะกรรมการการบินพลเรือนเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณค่าบริการการเดินอากาศ พ.ศ. …. 

 

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/