ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองปลัด กษ. เผย ครม.อนุมัติปรับราคาน้ำนมดิบ 1.50 บาท

รองปลัด กษ. เผย ครม.อนุมัติปรับราคาน้ำนมดิบ 1.50 บาท

นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 123 ว่า เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศ ที่ส่งผลกระทบให้ต้นทุนต่างๆมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของอาชีพการเลี้ยงโคนมนั้น เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมก็มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทั้งค่าจ้างแรงงาน ค่าอาหารสัตว์ รวมทั้งกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศมีแนวโน้มลดลง จึงมีการขอปรับราคากลางรับซื้อน้ำนมดิบหน้าศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ จากกิโลกรัมละ 17.50 บาท เป็น 19.00 บาท (โดย 0.75 บาท/กิโลกรัม ทางกรมปศุสัตว์จะดำเนินการจัดโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เป็นระยะเวลา 3 เดือน) และขอปรับราคากลางน้ำนมดิบหน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม จากกิโลกรัมละ 19 บาท เป็น 20.50 บาท
         ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ปรับเพิ่มราคากลางรับซื้อน้ำนมดิบหน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 1.50 บาท นั้น คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบอนุมัติปรับเพิ่มแล้ว จากกิโลกรัมละ 19 บาท เป็น 20.50 บาท เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา และในที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้ กรมปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการช่วยเหลือราคาน้ำนมดิบแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เสนอแก่คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสำหรับดำเนินโครงการฯ เพื่อชดเชยราคารับซื้อน้ำนมดิบให้เกษตรกรโคนมทั่วประเทศ กิโลกรัมละ 0.75 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (90วัน) เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในระยะสั้นให้สามารถพัฒนาการผลิตให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และสร้างความยั่งยืนของอาชีพการเลี้ยงโคนมต่อไป

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/58585

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More