ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมการพัฒนาชุมชนประกาศรายชื่อหน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565 (CDD Policy Award 2022)

กรมการพัฒนาชุมชนประกาศรายชื่อหน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565 (CDD Policy Award 2022)

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข โดยจัดกิจกรรมที่ 3 การประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 3.2 การมอบรางวัลหน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน และได้กำหนดแนวทางการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565 (CDD Policy Award 2022) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน เสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

กรมการพัฒนาชุมชน โดยคณะกรรมการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565 (CDD Policy Award 2022) ตามคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 309/2565 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565 (CDD Policy Award 2022) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ได้รับรางวัลชมเชยเงินรางวัล 150,000 บาท

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220830110456476

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More