ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา มอบใบประกาศเกียรติคุณ แม่ดีเด่นจังหวัดพะเยา ประจำปี 2564 และสตรีไทยดีเด่นจังหวัดพะเยา ประจำปี 2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา มอบใบประกาศเกียรติคุณ แม่ดีเด่นจังหวัดพะเยา ประจำปี 2564 และสตรีไทยดีเด่นจังหวัดพะเยา ประจำปี 2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา มอบใบประกาศเกียรติคุณ แม่ดีเด่นจังหวัดพะเยา ประจำปี 2564 และสตรีไทยดีเด่นจังหวัดพะเยา ประจำปี 2565

 

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น จังหวัดพะเยา ประจำปี 2564 และสตรีไทยดีเด่น จังหวัดพะเยา ประจำปี 2565 ในการประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดพะเยาครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมภูกามยาวชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยแม่ดีเด่นจังหวัดพะเยา ประจำปี 2564 ได้แก่ นางกัญญา ภัยราช ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และนางขวัญหทัย จันทร์ฟอง ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และสตรีไทยดีเด่น จังหวัดพะเยา ประจำปี 2565 ได้แก่นางสาวพร้อมขวัญ พยัคฆ์ชาญศิลป์

ทั้งนี้สืบเนื่องจากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ดำเนินการคัดเลือกแม่ดีเด่นจังหวัดพะเยาประจำปี 2564 เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทแม่ที่มีต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติ โดยจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นจังหวัดพะเยาประจำปี 2564 ไปเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 แต่ไม่สามารถมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นจังหวัดพะเยาได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 และการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัดพะเยาประจำปี 2565 เพื่อคัดเลือกสตรีไทยที่มีประวัติและผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และยอมรับของบุคคลชุมชนและสังคมในภาพรวมจังหวัดละ 1 คน โดยได้จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัดพะเยาประจำปี 2565 ไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จึงได้ทำใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นจังหวัดพะเยาประจำปี 2564 และสตรีไทยดีเด่นจังหวัดพะเยาประจำปี 2565 ให้ปรากฏแก่สาธารณะชนและเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมต่อไป

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220830111518486

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More