ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้บริหาร ก.อุตฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานฟาร์มธุรกิจเกษตรคุณภาพ ณ.เปี่ยมสุขฟาร์ม จ.ชัยนาท

ผู้บริหาร ก.อุตฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานฟาร์มธุรกิจเกษตรคุณภาพ ณ.เปี่ยมสุขฟาร์ม จ.ชัยนาท

จังหวัดชัยนาท : วันนี้ (29 สิงหาคม 2565) นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ และหน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วย นายอนุสร ภู่พงศ์สกุล อุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท นางนาตยา สีทับทิม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายอรรถพล จีนมหันต์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย นายปกรณ์ เทพจร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท นายรัฐโรจน์ โรจน์ธนาดำรงค์ ปศุสัตว์อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และนางสาวยุวภา ใจบุญ สถาบันอาหาร ร่วมเยี่ยมชมการดำเนินงานฟาร์มธุรกิจเกษตรคุณภาพ ณ เปี่ยมสุขฟาร์ม ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เพื่อเชื่อมโยงการทำงานด้านการพัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเกษตร สู่ภาคอุตสาหกรรม 
โดยมี นายณธัชพงศ์ รักศรี และนายธนเดช ไชยพัฒรัตนา ผู้บริหารเปี่ยมสุขฟาร์มให้การต้อนรับและร่วมหารือเรื่องการแปรรูปแมลงจิ้งหรีด(สะดิ้ง) และแมลงทหารเสือ (Back Soldier Fly) พัฒนาเป็นโปรตีนผง เพื่อเป็นวัตถุดิบขั้นกลางนำไปเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารสำหรับมนุษย์และอาหารสัตว์ที่มีส่วนผสมของโปรตีนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์อาหารต่อไป
ทั้งนี้การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่มีความสำคัญทั้งในด้านการผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการสร้างโอกาสในการแข่งขันเพื่อยกระดับสู่กรีนพรีเมี่ยมและก้าวสู่อุตสาหกรรม BCG ซึ่งเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรคุณภาพสู่ความยั่งยืนของกระทรวงอุตสาหกรรม

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/58583

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More