รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมประชุมคณะทำงานอำนวยการโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมประชุมคณะทำงานอำนวยการโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย

นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมประชุมคณะทำงานอำนวยการโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย (Change Agent for Strategic Trransformation : CAST) ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมราชบพิธ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับจังหวัดตรัง อำเภอกันตัง เป็นอำเภอนำร่องฯ ณ ห้องศรีตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง

สำหรับโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการและสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย” เป็นโครงการสำคัญ (Flagship Project) ที่ขับเคลื่อนโดยกรมการปกครอง ในการเฟ้นหาอำเภอต้นแบบการบูรณาการฯ จังหวัดละ 1 อำเภอ อำเภอละ 10 คน โดยประกอบด้วย นายอำเภอ และภาคีเครือข่ายหรือทีมงานในอำเภอ ทั้งภาครัฐ ภาคผู้นำศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และภาคสื่อมวลชน มาร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ใช้ชีวิตร่วมกันในการศึกษาบ่มเบาะแนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา ซึ่งเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดการสร้างความมั่นคงและเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของประชาชนตามภูมิสังคม คือ หน้าฝนน้ำไม่ท่วม หน้าแล้งมีน้ำใช้ สามารถที่จะทำให้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยได้ โดยการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนการทำงานในพื้นที่ ที่ในระดับจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเสมือนนายกรัฐมนตรีในจังหวัดนำทุกภาคส่วนบริหารจัดการงานทุกเรื่องของทุกกระทรวง ทบวง กรม และ “ในระดับอำเภอ” มีนายอำเภอเป็นนายกรัฐมนตรีของอำเภอและต้องบริหารจัดการงานของทุกกระทรวง ทบวง กรม เฉกเช่นผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้พี่น้องประชาชนในอำเภอได้รับสิ่งที่ดี โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคีเครือข่าย ไม่ใช่การฉายเดี่ยว หรือ One-Man Show ดังนั้น “จึงต้องมีทีมงานที่เข้มแข็ง” เพื่อ Change for Good ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมาย SDGs 17 ข้อของสหประชาชาติ ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นและปลุกจิตใจของพี่น้องประชาชนให้ลุกขึ้นมามีส่วนร่วมกับนายอำเภอ ผ่านกลไกการสื่อสารกับสังคมทั้งวงแคบและวงกว้าง สมกับการเป็น “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง”

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220831090831834

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More