ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมประชุมคณะทำงานอำนวยการโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมประชุมคณะทำงานอำนวยการโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย

นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมประชุมคณะทำงานอำนวยการโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย (Change Agent for Strategic Trransformation : CAST) ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมราชบพิธ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับจังหวัดตรัง อำเภอกันตัง เป็นอำเภอนำร่องฯ ณ ห้องศรีตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง

สำหรับโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการและสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย” เป็นโครงการสำคัญ (Flagship Project) ที่ขับเคลื่อนโดยกรมการปกครอง ในการเฟ้นหาอำเภอต้นแบบการบูรณาการฯ จังหวัดละ 1 อำเภอ อำเภอละ 10 คน โดยประกอบด้วย นายอำเภอ และภาคีเครือข่ายหรือทีมงานในอำเภอ ทั้งภาครัฐ ภาคผู้นำศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และภาคสื่อมวลชน มาร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ใช้ชีวิตร่วมกันในการศึกษาบ่มเบาะแนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา ซึ่งเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดการสร้างความมั่นคงและเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของประชาชนตามภูมิสังคม คือ หน้าฝนน้ำไม่ท่วม หน้าแล้งมีน้ำใช้ สามารถที่จะทำให้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยได้ โดยการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนการทำงานในพื้นที่ ที่ในระดับจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเสมือนนายกรัฐมนตรีในจังหวัดนำทุกภาคส่วนบริหารจัดการงานทุกเรื่องของทุกกระทรวง ทบวง กรม และ “ในระดับอำเภอ” มีนายอำเภอเป็นนายกรัฐมนตรีของอำเภอและต้องบริหารจัดการงานของทุกกระทรวง ทบวง กรม เฉกเช่นผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้พี่น้องประชาชนในอำเภอได้รับสิ่งที่ดี โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคีเครือข่าย ไม่ใช่การฉายเดี่ยว หรือ One-Man Show ดังนั้น “จึงต้องมีทีมงานที่เข้มแข็ง” เพื่อ Change for Good ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมาย SDGs 17 ข้อของสหประชาชาติ ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นและปลุกจิตใจของพี่น้องประชาชนให้ลุกขึ้นมามีส่วนร่วมกับนายอำเภอ ผ่านกลไกการสื่อสารกับสังคมทั้งวงแคบและวงกว้าง สมกับการเป็น “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง”

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220831090831834

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More