ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมการปกครอง ชู “แพทย์ประจำตำบล” ผ่านแคมเปญ “I HEAR YOUR VOICE เจ็บไข้ได้ป่วย เราได้ยิน”

กรมการปกครอง ชู “แพทย์ประจำตำบล” ผ่านแคมเปญ “I HEAR YOUR VOICE เจ็บไข้ได้ป่วย เราได้ยิน”

 

กรมการปกครอง ชูบทบาท “แพทย์ประจำตำบล”
ร่วมขับเคลื่อนภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน-กรมการปกครอง หนุนบทบาท “แพทย์ประจำตำบล” กลไกสำคัญเดินหน้าภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เร่งเครื่องสื่อสารสร้างการรับรู้ “I HEAR YOUR VOICE เจ็บไข้ได้ป่วย เราได้ยิน” พร้อมสร้างความร่วมมือ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

แพทย์ประจำตำบล เป็นบุคลากรของภาครัฐ ในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่มีบทบาทสำคัญต่อการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้ประชาชน โดยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดการรักษาความสงบเรียบร้อยในตำบล ดูแลสุขลักษณะในพื้นที่ สังเกต ตรวจตราความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในตำบล ช่วยติดตามและจัดการป้องกันเมื่อเกิดโรคภัย ซึ่งบทบาทอำนาจหน้าที่ของแพทย์ประจำตำบลไม่ได้มีเฉพาะด้านการสาธารณสุขและการอนามัยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อย ช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม การปฏิบัติงานให้ทุกหน่วยงานในการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ให้สัมฤทธิ์ผล โดยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 แพทย์ประจำตำบลได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการจัดการ ทั้งด้านการป้องกันและควบคุมโรคในระดับตำบลและหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเน้นย้ำถึงบทบาทหน้าที่ของแพทย์ประจำตำบลซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และทำให้ประชาชน “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” กรมการปกครอง ได้จัดทำแคมเปญ “I HEAR YOUR VOICE เจ็บไข้ได้ป่วย เราได้ยิน” เพื่อสร้างการรับรู้ถึงภารกิจของแพทย์ประจำตำบลในการเข้าถึงประชาชน รับฟังเสียงของประชาชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้แพทย์ประจำตำบลในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

 

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า แพทย์ประจำตำบลมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการดูแลและช่วยเหลือประชาชน ด้วยความที่แพทย์ประจำตำบลเป็นตำแหน่งที่คัดเลือกจากผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ จึงมีความใกล้ชิดกับประชาชน และเป็นคนแรก ๆ ที่ได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือจากการเจ็บไข้ได้ป่วยของประชาชนในตำบลและหมู่บ้าน ซึ่งการได้รับรู้ถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างรวดเร็ว ช่วยให้สามารถสังเกตอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ซึ่งกรมการปกครอง ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แพทย์ประจำตำบล โดยได้จัดทำ “โครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ประจำตำบล…การสาธารณสุขเพื่อแผ่นดิน” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำตำบล และนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อยอดให้ประชาชนในหมู่บ้านและตำบล ตามหลักการพึ่งพาตนเอง ชูสมุนไพรในท้องถิ่นซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการดูแลรักษาโรคด้วยตนเองได้

 

ตัวอย่างบทบาทและภารกิจของแพทย์ประจำตำบลที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านแคมเปญ “I HEAR YOUR VOICE เจ็บไข้ได้ป่วย เราได้ยิน” ได้แก่ นางสาวกัญญณัช แสงคำ แพทย์ประจำตำบล ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ใช้ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยและความใส่ใจอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน และ นายสมบัติ อนงค์พร แพทย์ประจำตำบล ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ที่มีบทบาทสำคัญช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบลและหมู่บ้านดีขึ้น ด้วยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยาการแพทย์แผนไทยที่ส่งต่อกันมา  ซึ่งทั้ง 2 เป็นแพทย์ประจำตำบลที่มีความใกล้ชิด สามารถเข้าถึงทุกคนในตำบล และเป็นเครื่องมือประจำตัวที่สำคัญของแพทย์ประจำตำบลในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”  และทำให้ประชาชน “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” ตามเป้าหมายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

 

สามารถติดตามวิดีโอแคมเปญ “I HEAR YOUR VOICE เจ็บไข้ได้ป่วย เราได้ยิน” ตั้งแต่วันที่ 1กันยายนนี้ ทาง Facebook Page: The People และ กรมการปกครอง fanpage

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More