ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

CAAT ร่วมประชุมการจัดทำความร่วมมือระหว่างสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (CAAV)

CAAT ร่วมประชุมการจัดทำความร่วมมือระหว่างสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (CAAV)

“CAAV and CAAT 1st Conference on Flight Crew Mutua


“CAAV and CAAT 1st Conference on Flight Crew Mutual Agreement” โดยมีนายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการ CAAT และ Mr. Ta Minh Trong รองผู้อำนวยการ CAAV ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะโดยได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 26 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดภูเก็ต การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ในการให้การยอมรับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ประเภทนักบิน (Flight Crew License) ของทั้งสองประเทศ รวมทั้ง สถาบันการฝึกอบรมด้านการบิน (Approved Training Organization) และเครื่องฝึกจำลองบิน (Flight Simulation Training Device) ซึ่งจะส่งผลดีในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาระบบงานกำกับดูแลร่วมกันของทั้งสองประเทศด้วย 

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันที่จะลงนามในบันทึกข้อตกลง (Memorandum Of Agreement: MOA) โดยคาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 ซึ่งปัจจุบันทั้ง 2 ฝ่ายอยู่ระหว่างการเทียบเคียงมาตรฐานและกฎระเบียบของ 2 ประเทศ

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/