ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 8/2565

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง
โดยก่อนการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้มอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแหนบทองคำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ดังนี้
1. รางวัลกำนัน ยอดเยี่ยม คือ นางบุญญาภา ศิโรดม กำนันตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง
2. รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม คือ นางประภาศรี ชัยชิตาทร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จากนั้น ที่ประชุมได้มีการหารือในประเด็นสรุปผลตัวชี้วัดการทำงานของอำเภอประจำเดือนสิงหาคม 2565 และตัวชี้วัดการทำงานของอำเภอประจำเดือนกันยายน 2565 เพื่อขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(10Flagships to DOPA New Normal 2022) ผลการบันทึกข้อมูลรายครัวเรือนผ่านระบบ ThaiQM และ TPMAP จังหวัดสมุทรปราการ และเป้าหมายการบันทึกข้อมูลครัวเรือนและการแก้ไขปัญหาผ่านระบบ ThaiQM จังหวัดสมุทรปราการ ผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสมุทรปราการ สรุปผลการดำเนินการออกจัดระเบียบสังคม และการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565
ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้มีข้อเน้นย้ำ ข้อสั่งการในประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19
เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 เป็นไปตามมาตรการของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
1) ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 เข็มกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กนักเรียน และกลุ่ม 608 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดโอกาสการป่วยหนักและเสียชีวิต
2) ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อ และสถานที่ที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก เน้นย้ำให้ตรวจวัดอุณหภูมิผู้ใช้บริการ และให้หมั่นรักษาความสะอาดอยู่เสมอ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ และสิ่งของเครื่องใช้ที่ประชาชนสัมผัสบ่อยครั้ง
3) สวมใส่หน้ากากอนามัย ในขณะที่อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นจำนวนมากในสถานที่แออัด และเว้นระยะห่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม 608 และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
4) หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจหาเชื้อโรคโควิด – 19 อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการน่าสงสัย และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่สงสัยติดเชื้อ ให้รีบพบแพทย์และแจ้งข้อมูลเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู
ด้วยขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝน เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้
1) ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมความพร้อมด้านกำลังคน ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร อาสาสมัคร จิตอาสา เครื่องจักรกลสาธารณภัยในการช่วยเร่งการระบายน้ำ กรณีเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ ดำเนินตามแผนเผชิญเหตุ รวมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้ง
เตือนให้ประชาชนทราบเมื่อเกิดเหตุ
2) ให้แขวงทางหลวงสมุทรปราการ แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ดูแลรับผิดชอบถนนสายต่าง ๆ จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ลอกท่อระบายน้ำตามแนวถนน เพื่อเพิ่มการระบายน้ำให้สะดวกรวดเร็ว ป้องกันมิให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนน
3) ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร โครงการชลประทานสมุทรปราการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการขุดลอก
คูคลอง กำจัดผักตบชวาและวัชพืช จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งกีดขวางทางน้ำตามคลองสายหลักและคลองสาขาอย่างต่อเนื่อง
4) ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร โครงการชลประทาน
สมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ เทศบาลเมืองแพรกษา เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ เทศบาลตำบลบางปู และเทศบาลตำบลแพรกษา ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในการดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อป้องกันน้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรมบางปู และพื้นที่ชุมชนโดยรอบ
3. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนผ่านกลไกศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
เพื่อให้การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดผลสัมฤทธิ์ จึงขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้
1) ขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยของกลุ่มเป้าหมาย ตาม 5 มิติ ของความขัดสน ในระบบ TPMAP ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
2) ขอให้ทีมพี่เลี้ยงอำเภอ ติดตามการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การแก้ไขปัญหาตรงตามความต้องการ
ครบทุกมิติ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืน
3) ขอให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การดำเนินงานและรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจนทุกขั้นตอน ผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/