ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดแพร่ บริเวณถนนพญาพลเขตเทศบาลเมืองแพร่ และเทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดแพร่ บริเวณถนนพญาพลเขตเทศบาลเมืองแพร่ และเทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ร่วมกับเทศบาลเมืองแพร่ และเทศบาลตำบลป่าแมต ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดแพร่ (นำร่อง) ถนนตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองแพร่ พ.ศ.2554 สาย ข 10 เชื่อมถนนเหมืองหิต และถนนพญาพล ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 ขนาดพื้นที่โครงการ 138-3-31.75 ไร่ จำนวนเจ้าของที่ดิน 27 ราย 29 แปลง ขอใช้พื้นที่บางส่วนของที่ดินรัฐ จำนวน 1 แปลง ภายหลังดำเนินโครงการมีเจ้าของที่ดิน 28 ราย 34 แปลง และมีที่ดินทดแทนให้รัฐ จำนวน 2 แปลง ระบบโครงข่ายคมนาคม ถนนสายหลัก จำนวน 1 สาย ได้แก่ ถนนสาย ข 10 ขนาดเขตทาง 16 เมตร ระยะทาง 86 เมตร และถนนสายรอง จำนวน 3 สาย ขนาดเขตทาง 9 เมตร ระยะทางรวม 1,280 เมตร ก่อสร้างผิวจราจรคอนรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ขยายเขตจ่ายน้ำประปา-ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สวนสาธารณะ ลานกิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดหาเครื่องออกกำลังกาย

ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอนกำหนด ส่งมอบเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินแปลงใหม่ให้เจ้าของที่ดินทุกแปลง และประกาศการสิ้นสุดโครงการในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่โดยที่ดินทุกแปลงติดถนนเข้าออก มูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้นจากเดิม ตารางวาละ 500-3,100 บาท เป็นตารางวาละ 2,950-6,500 บาท สามารถรองรับการขยายตัวและลงทุนในอนาคตได้

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวอีกว่า กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และรวบรวมข้อมูลความต้องการให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นข้อมูลเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยที่

1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตประกาศให้ใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน สามารถตรวจสอบแนวถนนโครงการในแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งแนบท้ายกฎกระทรวงนั้น ๆ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ รวบรวมหนังสือยินยอมเข้าร่วมโครงการจากเจ้าของที่ดินในบริเวณดังกล่าว และแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนดำเนินโครงการ โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างถนนสายหลักเต็มจำนวน (รวมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ) สำหรับค่าก่อสร้างถนนสายรองและอื่นๆ ใช้งบประมาณจากการจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ หรือ Reserve Land : RL และ/หรืองบประมาณอุดหนุนจากแหล่งอื่น หรือเงินกู้ยืมจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ หรือเสนอขอดำเนินการในรูปแบบ “สมาคม” ตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547

2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตประกาศให้ใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน และ ที่อยู่ในขตประกาศให้ใช้บังดับ แต่ ไม่ได้อยู่ในแนวถนนโครงการตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง สามารถ แจ้งความประสงค์เช่นเดียวกับ ข้อ 1.ได้ แต่กรมโยธาธิการและผังเมืองจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณเฉพาะค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการขอความเห็นชอบอนุมัติโครงการเท่านั้น สำหรับค่าก่อสร้างต่างๆ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในโครงการทั้งหมด ใช้งบประมาณจากการจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ หรือ Reserve Land : RL และ/หรืองบประมาณอุดหนุนจากแหล่งอื่น หรือเงินกู้ยืมจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ หรือเสนอขอดำเนินการในรูปแบบ “สมาคม” ตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547

ติดต่อสอบถามและแจ้งความประสงค์ได้ที่ กลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 0 5464 9327 และ 0 5464 9803 ต่อ 13 และ 24

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220831095732864

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More