ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดตรัง ประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดตรัง เพื่อพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ ตามมาตรการที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติกำหนด

จังหวัดตรัง ประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดตรัง เพื่อพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ ตามมาตรการที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติกำหนด

ที่ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดตรัง (คพร. จังหวัดตรัง) ครั้งที่ 3/2565 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ ตามมาตรการที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติกำหนด ทั้งนี้ ตามที่คณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดตรัง (คพร.จังหวัดตรัง) ได้มีคำสั่งที่ 2/2564 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาและรวบรวมข้อมูลการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดตรัง

โดยมีหน้าที่ในการพิจารณาข้อมูลปัญหาที่มีข้อโต้แย้งสิทธิในที่ดินของรัฐ สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐพร้อมเสนอความเห็น เพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดตรังพิจารณาให้เป็นไปตามมาตรการที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติกำหนด

สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 โดยเรื่องที่นำเข้าสู่การพิจารณาของ คพร.จังหวัดในวันนี้มีจำนวน 7 ราย โดยอยู่ในเขตอำเภอห้วยยอด จำนวน 3 ราย อำเภอสิเกา จำนวน 2 ราย อำเภอนาโยง จำนวน 1 ราย และอำเภอกันตัง จำนวน 1 ราย

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220831092959847

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More