ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สภามีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท ในวาระ 3

สภามีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท ในวาระ 3

สภามีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท ในวาระ 3

    เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท ในวาระที่ 3 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเห็นด้วย 258 เสียง ไม่เห็นด้วย 180 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง พร้อมกับเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ จากนั้นนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นตัวแทนรัฐบาลกล่าวขอบคุณที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งงบประมาณฉบับดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้แผนพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศเกิดความมั่นคง ประชาชนมีความสุข สำหรับข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและความห่วงใยที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำเสนอ รัฐบาลขอรับไว้และจะนำไปปรับปรุงให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายงบประมาณมากที่สุด โดยขั้นตอนต่อไปทางสภาผู้แทนราษฎรจะต้องส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้วุฒิสภาพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน ก่อนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย
เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ (www.bb.go.th)   
 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More