ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้แก่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาค ภายใต้หลักสูตร ป.ย.ป. ประจำปี 2565

จังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้แก่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาค ภายใต้หลักสูตร ป.ย.ป. ประจำปี 2565

จังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้แก่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาค ภายใต้หลักสูตร ป.ย.ป. ประจำปี 2565

วันนี้ (2 ก.ย. 65) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้แก่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาค ภายใต้หลักสูตร ป.ย.ป. ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Zoom cloud meeting โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. เข้าร่วมชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมและสรุปภาพรวมแนวทางการพัฒนาต้นแบบนโยบายภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้หลักสูตร ป.ย.ป.

ด้านนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวมอบนโยบายการบูรณาการการขับเคลื่อนและขยายผลนโยบายภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการ โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมและฟื้นฟูภูมิปัญญาในเรื่องการทำมาหากินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ไปสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำรัสและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมุ่งหวังที่จะให้ประชาชนคนไทยอยู่ดีกินดีและมีความสุขตราบนานเท่านาน

พร้อมกันนี้ ในการประชุมยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของส่วนราชการระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

จากนั้นในเวลา 10.30. น. ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายผ่านระบบ Zoom cloud meeting ในประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แก่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาค มีใจความสำคัญว่า “การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาคนั้น มีความสำคัญไม่แพ้ส่วนกลาง

โดยเฉพาะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติจะต้องสอดประสานกัน จับมือร่วมกันทำงานอย่างบูรณาการ แต่สิ่งที่ยังเป็นกังวลมาก นั้นคือ การทำงานในห้วงที่ผ่านมายังพบว่ามีปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องหลายอย่างที่เกิดขึ้นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ฉะนั้นการประชุมที่ทาง ป.ย.ป. ได้จัดขึ้นจะเป็นการให้ความรู้ รวมถึงนำบทเรียนต่างๆ มาร่วมกันแก้ไขและพัฒนา เพื่อยกระดับการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220902114534498

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More