ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมพิธีจุดเทียนอุดมการณ์ คืนคนดีสู่สังคม ตามโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมพิธีจุดเทียนอุดมการณ์ คืนคนดีสู่สังคม ตามโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เวลา 19.00 น. วันที่ 1 กันยายน 2565 ที่กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุทัยธานีที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี นางดาวสวรรค์ ศรีบรรเทา ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในกิจกรรมพิธีจุดเทียนอุดมการณ์ คืนคนดีสู่สังคม ตามโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วย นางสาวสุดารัตน์ ยินดี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี และส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม

โดยการอบรมครั้งนี้จะเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การฝึกทักษะการประกอบอาชีพ การดูแลสุขภาพ จิตใจ และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการยอมรับ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงลบ สร้างพฤติกรรมเชิงบวก การควบคุมกายตนเอง ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม โดยมีระยะเวลาจัดโครงการ 12 วัน ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 มีผู้เข้ารับการอบรมในโครงการฯจำนวน 52 คน

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่หวนกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษอีก

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220902113258495

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More