ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จาก “รางวัลท้องถิ่นดิจิทัล” สู่รางวัล “รัฐบาลดิจิทัล”DGA จัดประกวดกิจกรรมแห่งปี “รางวัลท้องถิ่นดิจิทัล” สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

จาก “รางวัลท้องถิ่นดิจิทัล” สู่รางวัล “รัฐบาลดิจิทัล”DGA จัดประกวดกิจกรรมแห่งปี “รางวัลท้องถิ่นดิจิทัล” สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

DGA จัดโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2565” เพื่อเฟ้นหาหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ ที่มีผลงานโดดเด่น สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงงานบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร ภายใต้แนวคิด ‘ท้องถิ่นดิจิทัล เปลี่ยนแนวคิด พลิกรูปแบบการทำงาน’ เปิดรับสมัคร 2 กันยายน – 5 ตุลาคม 2565

DGA จัดโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2565” เพื่อเฟ้นหาหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ ที่มีผลงานโดดเด่น สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงงานบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร ภายใต้แนวคิด ‘ท้องถิ่นดิจิทัล เปลี่ยนแนวคิด พลิกรูปแบบการทำงาน’ เปิดรับสมัคร 2 กันยายน – 5 ตุลาคม 2565

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ได้กล่าวถึงโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2565” ว่า “รัฐบาลมีแนวทางขับเคลื่อนประเทศด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการดิจิทัลภาครัฐ ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ หน่วยงานรัฐจึงจำเป็นต้องร่วมมือกันวางแผน และพัฒนาการดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารงานภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ร่วมกันสร้างมิติใหม่การให้บริการประชาชน รวมไปถึงหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศทั้ง อบต. เทศบาล และ อบจ. ที่มีความใกล้ชิดประชาชนมากที่สุ ต้องสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการรัฐได้ง่ายขึ้น  โครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2565” จะเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดระบบการทำงานแบบใหม่ เชื่องโยงข้อมูลการทำงานระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล  มีข้อมูลที่เปิดเผยโปร่งใส และสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในงานบริการ และ เป็นไปตามเจตนาและหลักการที่มุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ”

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากผลงานที่เข้าร่วมประกวดในปีที่ผ่านมาที่มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลงานเข้าร่วมกว่า 100 แห่ง แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการพัฒนาบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ของตนอย่างแท้จริง และสำหรับปีนี้ DGA หวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งผลงานนวัตกรรมดิจิทัลเข้าร่วมประกวดมากกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อแสดงถึงความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะผ่านการพิจารณาผลงานจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผลงานจาก อปท. ทั่วประเทศ อปท.ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเพียงจำนวน 20 หน่วยงานจะได้รับรางวัล “ท้องถิ่นดิจิทัล” จากท่านอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นตัวอย่างกับหน่วยงานอื่นๆ นอกจากนี้สำหรับ อปท .ที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดจากจำนวน 20 หน่วยงาน จะได้รับการคัดเลือกเพื่อไปสู่ “รางวัลรัฐบาลดิจิทัล” (DG Awards (Digital Government Awards) ในหมวดรางวัลท้องถิ่นดิจิทัล จำนวน 3 รางวัล โดยได้รับรางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานภาครัฐต่อไป”

อีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญ นั่นคือ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ กกถ. ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้กล่าวว่า กกถ.ซึ่งมีหน้าที่กำหนดนโยบาย ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนระบบการกระจายอำนาจในภาพรวม รวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลการกระจายอำนาจฯ สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยกกถ. ได้มีการประเมินรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งมีการจัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี สอดคล้องกับโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ถือว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการบริหารจัดการองค์กร และการให้บริการประชาชน ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความยั่งยืน ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกให้กับประชนชน”

โครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” เปิดรับสมัครประกวดผลงานตั้งแต่ 2 กันยายน จนถึง 5 ตุลาคม 2565 ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ dgti.dga.or.th/dgti-local/  หรือ E-mail :  DGTi_Awards@dga.or.th และ โทร.02 612 6060

รับชม LIVE ย้อนหลังคลิก

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)