ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายฯ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายฯ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

วันที่ 2 กันยายน 2565 ที่โรงเรียนตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดทุกโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นการ “สร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง”

โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ส่วนราชการ ผู้บริหาร และครู ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรค การดำเนินการทางการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน โอกาสนี้องคมนตรีได้กล่าวให้โอวาทด้านการศึกษาแก่ ผู้บริหาร และครูโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดราชบุรี ให้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในการเรียนการสอน ส่งเสริมให้เด็กเห็นอาชีพที่หลากหลาย การเพิ่มทักษะในการใช้เทคโนโลยีให้ถูกต้องเหมาะสมมีประโยชน์

โดยโรงเรียนบ้านตะโกล่างเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนทั้งหมด 839 คน มีครูผู้สอนและบุคคลากร จำนวน 45 คน โรงเรียนบ้านตะโกล่าง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ในโครงการฯ มุ่งสร้างฟื้นฐานให้แก่ผู้เรียน และปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะคนไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พัฒนาทักษะอาชีพ ปลูกผักพืชสวนครัว ตัด ทัก ทอผ้าพื้นเมืองกะเหรี่ยง งานปูนปั้น เรียนรู้การทำงานให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้ และส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่พลเมืองดี มีน้ำใจ เอื้ออาทร มีจิตอาสาทุกครั้งเมื่อมีโอกาส

จากนั้นองคมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปยังโรงเรียนสินแร่สยามเป็นโรงเรียนเครือข่ายในโครงการกองทุนการศึกษา โดยเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 396 คน และบุคลากรทางการศึกษา 27 คน ที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามแผนการศึกษาของโครงการฯ ยึด 3 เสาหลัก อยู่รอด ต่อยอด และสุดยอด ให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ สำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และ ปลูกฝังวินัย คุณธรรมจริยธรรม พร้อมสร้างกลยุทธ์ การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน พัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ

สำหรับพื้นที่จังหวัดราชบุรีมีโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน 4 แห่ง โดยสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 1 ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม อำเภอโพธาราม และโรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง ส่วนรุ่นที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อำเกอสวนผึ้ง และโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน อำเภอบ้านคา นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์อำเภอเมืองราชบุรี โรงเรียนสินแร่สยาม โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)อำเภอสวนผึ้ง และโรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) อำเภอบ้านคา รวมทั้งสิ้น 8 แห่ง ในพื้นที่ 4 อำเภอ

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220902150648573

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More