ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2565

สป0017.2-ว3719-3714 ลว 05-09-2565
กำหนดการตรวจราชการ มท. สิงหาคม 2565
ประเด็นตรวจราชการ มท. สิงหาคม 2565
แบบตอบรับการตรวจราชการ มท. สิงหาคม 2565

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/