ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กพท. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565  ภายใต้แนวคิด “ผู้นำ..กับการปราบโกง”

กพท. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ผู้นำ..กับการปราบโกง”

      วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 สำนักง

      วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) โดยสำนักกรรมการและผู้อำนวยการ กองเลขานุการคณะกรรมการกำกับ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565” ณ ลานเวทีใหญ่ ชั้น M สถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ที่กำหนดให้วันที่ 6 กันยายน ของทุกปี เป็น “วันต่อต้านคอร์รัปชัน” โดยมีพันธกิจสำคัญในการสร้างการรับรู้ กระตุ้นให้คนในสังคมเล็งเห็นถึงปัญหาคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในประเทศ เพื่อสร้างความร่วมมือในการช่วยขจัดปัญหาคอร์รัปชันให้หมดไป โดยได้จัดกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554

      สำหรับงานในปี 2565 นี้ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ได้นำเสนอแนวคิด “ผู้นำ..กับการปราบโกง” โดยมีนายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการ และการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อเจาะประเด็นวิสัยทัศน์ของผู้นำภาครัฐในหลายระดับ ทั้งในระดับชาติ (รัฐมนตรี) ระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) และระดับท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ตำบล) เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์ในการปราบโกง นำโดย นายอาคม เติมวิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รศ. ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกเทศมนตรีนครยะลา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา จังหวัดลำปาง และนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ เนื่องจาก “ผู้นำ” คือ บุคคลสำคัญที่มีบทบาทในการปราบคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ต้องกล้าตัดสินใจ กล้าทำเป็นตัวอย่าง สร้างความโปร่งใส ไร้คอร์รัปชันในทุกที่ และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ในทุกระดับชั้นมาร่วมกันต้านโกง ขณะเดียวกันประชาชนคือพลังสำคัญที่จะทำให้การต่อต้านคอร์รัปชันเกิดขึ้นจริงในทุกระดับ

      นอกจากนี้ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ขอเชิญชวนองค์กรภาครัฐและประชาชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการปราบโกง เพื่อให้การคอร์รัปชันในประเทศให้หมดสิ้น พร้อมปลุกพลังคนไทยตื่นรู้สู้โกง ด้วยการเข้าใช้งานยันต์กันโกง ทาง http://actai.co ซึ่งเป็นแหล่งรวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่ช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมการเสนอราคา ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส นำไปใช้เป็นอาวุธในการต้านโกงที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก และสามารถใช้ร่วมกับกลไก STRONG, ต้องแฉ, ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน และแพลตฟอร์มใหม่ ๆ ที่อยู่ระหว่างกระบวนการพัฒนา พร้อมทั้งการใช้กลไกข้อตกลงคุณธรรม และโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ในกระบวนการสร้างความร่วมมือของประชาชนด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อขยายผลให้มีการติดตามตรวจสอบหน่วยงานรัฐ เพื่อลดปัญหาคอร์รัปชันให้หมดไปจากประเทศไทย

      ผู้บริหารและพนักงาน กพท. ทุกคน ขอแสดงจุดยืนร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในองค์กร โดยมีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมตามภารกิจของ กพท. และเกิดประโยชน์สูงสุดด้านความปลอดภัยและบริการที่ดี มีประสิทธิภาพแก่การบินพลเรือนของประเทศไทย พร้อมผลักดันสู่การเป็นองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กับสังคม สามารถปรับตัวภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยยึดมั่นจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานบนหลักธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ อันจะส่งผลให้ กพท. เติบโตอย่างยั่งยืนบนรากฐานที่มั่นคงและแข็งแกร่งต่อไป

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/