ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และกิจกรรมเสวนาหาทางออกในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ โรงแรมเบย์ ศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พ.อ. ยุทธพล ประทีปอุษานนท์ รอง ผอ.รมน.จว.ส.ป.(ท.) นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายวินัย ยงเขตรการณ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทนผู้อำนวยการ สำนักงาน ปปส. ภาค 1 และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565 มุ่งเน้นแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบและลดความเดือดร้อนของประชาชน ที่เกิดจากปัญหายาเสพติดในสังคม โดยการแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบองค์รวมในทุกมิติ ทั้งด้านการป้องกัน ด้านการปราบปรามและด้านการบำบัดรักษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้แนวคิด “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” โดยมาตรการด้านการป้องกัน เน้นดำเนินการในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดที่เหมาะสมกัปช่วงวัยตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งในหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาและกิจกรรมนอกหลักสูตร โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่ถูกต้องควบคู่การพัฒนาทักษะชีวิตให้มีภูมิคุ้มกันชีวิตที่เข้มแข็ง ป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดทั้งในมิติการใช้ยาเสพติดและการตกเป็นเหยื่อในการค้ายาเสพติด ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาทส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยห้ามมิให้นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรของสถานศึกษา ส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการใช้กัญชาหรือกัญชง เพื่อการนันทนาการใด ๆ เพราะอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
จังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและกิจกรรมเสวนาหาทางออกในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในวันนี้โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อบูรณการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งประกอบไปด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ สำนักงานส่งเสริมกาศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
สมุทรปราการ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดภาคประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ และที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วม

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/