ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอความเห็นชอบการใช้ประโยชน์ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน

วันที่ 7 กันยายน 2565 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอความเห็นชอบการใช้ประโยชน์ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พร้อมด้วย นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 89/2565 ลงวันที่ 6 มกราคม 2565 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ตามที่มีผู้ยื่นขอความเห็นชอบการใช้ประโยชน์ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.2553
โดยมีผู้ยื่นขอความเห็นชอบ จำนวน 4 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางพลี และอำเภอบางบ่อ เพื่อนำเสนอผลการตรวจสถานที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ


เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/